0887 918 000
за онлайн поръчки
office5@art93.com

Приложение № 1

Приложение № 1 към Общите условия

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
/на основание чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 от ЗЗП/

ДО
“АРТ – 93” ООД
гр. София, ул. ”Охридско езеро” 3

  • тел. 02/

e-mail: sales@art93.com

  • от

/попълнете име на потребителя/

  • адрес

/попълнете адрес на потребителя/

  • ЕИК:

/попълва се само от юридически лица/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

  • Поръчано на*
  • Получено на*
  • Име на потребителя/ите
  • Адрес на потребителя/ите
  • IBAN и сметка
  • Подпис на потребителя/ите

/само в случай, че настоящият формуляр е на хартия/

Дата:

* Ненужното се зачертава.
* Задължително се добавя IBAN и сметка, за да могат да бъдат наредени сумите за връщане.